Tôi là một người nghèo

Tôi là một người nghèo. Tôi sẽ định nghĩa cái nghèo của tôi hay cái nghèo đối với tôi có nghĩa là gì. Đấy là lúc tôi phải đến trường học thì tôi lại không thể. Đấy là lúc tôi phải ăn thì tôi lại không thể. Đấy là lúc tôi phải ngủ thì tôi lại không thể. Đấy là lúc vợ con tôi khổ sở thì tôi không đủ trình độ để tìm lối thoát ra, cho cả tôi lẫn họ. Khi ấy, tôi thực sự cảm thấy mình nghèo. Nghèo vật chất lẫn nghèo tinh thần…
(Human – 2015 by Yann Arthus-Bertrand)