Thành công lớn nhất của đời người là biết mình là ai

Thành công lớn nhất của đời người là biết mình là ai, đến đây để làm gì. Tuệ Giác
“The plain fact is that the planet does not need more successful people. But it does desperately need more peacemakers, healers, restorers, storytellers, and lovers of every kind. It needs people who live well in their places. It needs people of moral courage willing to join the fight to make the world habitable and humane. And these qualities have little to do with success as we have defined it.”
Sự thật hiển nhiên là hành tinh này không cần những người thành công thêm nữa mà cần những con người kiến tạo hoà bình, người kể chuyện, người hàn gắn hay bảo tồn với một trái tim yêu thương… những con người sẵn sàng đấu tranh cho một thế giới bềnh vững và nhân đạo. Và những phẩm chất này rất ít liên quan đến một con người thành công mà ta đã định nghĩa mà chỉ đơn giản là những người biết mình là ai và sống thuận tự nhiên.
David W. Orr, Ecological Literacy: Educating Our Children for a Sustainable World