Sầu riêng rụng và cắt già tự chín

1 1 1 1  
Sầu riêng rụng và cắt già tự chín.
Có giá mềm chia sẻ cộng tác viên và các shop nhé. — tại TÂM NHIÊN – Nông phẩm ngon & lành.
See Translation