Quần sẽ đỏ từ khi trăng là nguyệt

1  
Quần sẽ đỏ từ khi trăng là nguyệt
Kinh là kỳ từ châu quận tân toan
Từ xứ sở đắng cay thu đầu chết
Bước dã man sầu xé lá gieo vàng.
#Tiên sinh Bùi Giáng.
See Translation