Phuong Tran cách này hay bà ơi

1  
Phuong Tran cách này hay bà ơi, khỏi phải tranh nhau trả tiền
See Translation