Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà Thu nhé

1  
Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà Thu nhé, có Bống Rô chờ…
See Translation