Gần 8 giờ tối rồi mà còn nắng bưng bưng vậy làm tưởng mới ăn trưa đây sao vẫn đói cồn cào@

1  
Gần 8 giờ tối rồi mà còn nắng bưng bưng vậy làm tưởng mới ăn trưa đây sao vẫn đói cồn cào@_@
See Translation