à a a nhớ nhớ em còn mái tóc bánh bèo

à a a nhớ nhớ em còn mái tóc bánh bèo…
See Translation